Webové stránky nejsou aktualizované, chystáme spuštění nového webu.

Můžete nás sledovat na Facebooku a na Rajčeti.

Děkujeme :-)

O nás:

Občanské sdružení Dokopy vzniklo na základě myšlenky několika lidí z Vlachovic, koncem dubna 2010.  O.s Dokopy má za cíl pomáhat a snažit se zlepšovat celkový stav přírody, kultury, tradic, udržitelného rozvoje a duchovních hodnot na Valašsku. Podporovat a vytvářet projekty pro trvale udržitelný rozvoj, dlouhodobě ochraňovat a obnovovat zdejší přírodu a krajinu, ekologicky vychovávat a navázat na zdejší kulturní a valašské lidové dědictví, podporovat staré tradice a řemesla a snažit se oživit pospolitost a duchovní spokojenost občanů a to především na Vlachovsku a v okolních obcích.

Budeme rádi, když se do tohoto sdružení zapojí dobrovolně co nejvíce lidí, které spojují stejné cíle a chtějí něco dobrého udělat pro přírodu, lidi a své děti pro jejich lepší budoucnost a život v tomto kraji. Společně – dokopy se nám to určitě podaří. Těšíme se, že se k nám připojíte.

Přihláška ke členství v Občanském sdružení Dokopy »

Stanovy Občanského sdružení DOKOPY »

Členství

Podmínky členství jsou nastaveny tak, aby byla naprosto zachována možnost dobročinnosti. Formu a rozsah aktivity a pomoci na naplnění cílů tohoto společenství si volí každý sám, podle svého svědomí, odhodlání a možností, s vědomím výboru Občanského sdružení Dokopy. Členství vyjadřuje především zájem členů podpořit cíle a činnost organizace. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, nebo i právnické osoby na základě schválení vyplněné přihlášky výborem. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

Člen má právo:
 • účastnit se všech činností sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • dostává výroční zprávu o činnosti sdružení
 • m ožnost vlastní seberealizace v poslání organizace podle osobního zaměření
Člen má povinnost:
 • dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení
 • platit členské příspěvky
 • nejednat v přímém rozporu s cíly a vizí sdružení
Členství zaniká:
 • doručením písemného oznámení člena, o vystoupení, výboru sdružení
 • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
 • rozhodnutím výboru na základě hrubého porušení stanov Občanského sdružení Dokopy – zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
Členství u fyzických osob ( člen nebo rodina)
 • klasická forma členství – člen je povinnen platit každoroční členský příspěvek 100 Kč
 • rodinná forma členství – Do sdružení je přihlášena celá rodina (manžel, manželka, děti do věku 18. let), rodina platí každoroční členský příspěvek 150 Kč.
Členství u právnických osob

Musí uzavřít s organizací písemnou dohodu, v které se stanoví i případná forma spolupráce. Podporuje organizaci každoročním členským příspěvkem ve výši min. 200 Kč.