Jednou z odnoží O.s. Dokopy jsou Přátelé historie Vlachovska. Koncem roku 2012 se několik našich občanů, kteří se již delší dobu zabývali obrovsky bohatou historií Vlachovska, rozhodli, že se dají „dokopy“ a budou společně pracovat na záchraně místních vzácných historických předmětů, sběru informací, fotografií apod., s cílem zachovat je pro budoucí generace, tak jako tomu zde započal a propagoval páter František Matýsek a na jeho bohatou práci a práci jeho následovníků se rozhodli navázat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé historie Vlachovska fungují pod hlavičkou O.s. Dokopy v aktuálním počtu 6 „přátel“ a to jsou Václav Krahula, Stanislav Maček, Radek Fryzelka, Magda Havlíková, Jarmila Ptáčková a nechybí zde ani jeden z největších odborníků v regionu, historik a archeolog Mgr. Tomáš Chmela. Přátelé úzce spolupracují i s ostatními institucemi, muzei a odborníky, jako např. s RNDr., PhDr. Janou Langovou nebo s PhDr. Blankou Petrákovou.  Přátelé historie Vlachovska i  pořádají různé historické výstavy a přednášky. Kromě toho, že se podařilo zachránit spoustu zajímavých historických dokladů, fotografií a předmětů, se především díky bohatým archeologickým nálezům Václava Krahuly, podařilo dozvědět o dávné historii Vlachovic překvapivé informace a dokonce i přepsat dějiny celé jihovýchodní Moravy. Dalším významnou vědeckou prací byla např. i historická rekonstrukce tradičního lidového oděvu na Vlachovsku. Díky  ochotě Obce Vlachovice se v roce 2013 získal prostor, kde se spousta předmětů uschovává a námi základně ošetřuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z prvotních cílů a záměrů „Přátel“ bylo splnit dávný sen mnoha občanů a vytvořit Muzeum Vlachovska. Přátelé Vlachovska vytvořili v roce 2012 záměrový projekt vzniku muzea a dále se snažilo najít silného partnera ve formě obce Vlachovice a pak dalším postupem získat z různých grantů většinu financí na jeho vznik. Od konce roku 2012 se jednalo s Obcí Vlachovice ohledně okamžitého zakoupení vhodné staré usedlosti za účelem zřízení muzea. Jednání zpočátku nebyly úplně úspěšné, ale v únoru 2014 se díky pochopení většiny zastupitelů, Obec Vlachovice rozhodla zakoupit vybranou historicky cennou a poměrně zachovalou Staňkovu usedlost. Za což Obci Vlachovice a jejímu vedení mnohokráte děkujeme. V únoru a v březnu jsme dopracovali kompletní projekt a 17.3.2014 jsme podali společně s Obcí Vlachovice žádost o dotaci z programu ROP Střední Morava č.52 zaměřená na Veřejnou infrastrukturu a služby se zaměřením na turistický ruch. Žádali jsme zhruba o 2,4 milionu korun, určené z naprosté většiny na rekonstrukci domu do původní podoby a základní vytvoření expozic. Pokud by byla žádost o dotaci úspěšná,bude nutné spolufinancování projektu Obcí Vlachovice, které by činilo 15 %  z celkového rozpočtu, tak jak je u většiny dotací zvykem.

 

Vlachovské muzeum by mělo představovat typickou vlachovskou živou usedlost z přelomu 19. a 20. Stol. a s expozicemi o bohatých tradicích, lidové kultuře a historii Vlachovic a Vrbětic. Nově vzniklé muzeum by krom jiného, bylo velmi zajímavé tím, že by se nacházelo v kompletně rekonstruované typické jihovalašské vlachovské usedlosti z konce 19. stol, což žádné takové okolní muzeum nemá a v regionu to i chybí a skrývá to i určitý potenciál.  Originální bude rovněž i to, že expozice a interaktivní prezentace budou pevně vycházet z unikátních obsáhlých nevydaných zápisů a cenného etnografického díla Pátera Františka Matýska – Na pastvách zelených., který ve Vlachovicích působil v 50. a 60. letech 20.stol. Čímž vznikne určité originální zhmotnění celého jeho životní díla – Lidové jihovalašské kultury a tradic. Nedílnou součástí projektu muzea tradic a lidové kultury, bude představení zdejších „skrytých pokladů“ – staletí starých sušíren na ovoce, jenž byly dlouho zapomenuté po kopcích v sadech a stráních, které bude řešeno turististickou, informační stezkou.

 

Při přípravě projektu jsme se spojily i s okolními rekreačními středisky a hotely, žádaly o jejich vyjádření, řešily předběžnou budoucí spolupráci, kterou všechny tyto střediska velice uvítali a měli své zajímavé podněty. (různé zážitkové balíčky a akce v muzeu pro ubytované a návštěvníky) Rovněž i vyjádření Národního památkového ústav Kroměříž myšlenkově podporuje tento projekt a  by překvapen Staňkovou usedlostí a především dochováním unikátní roubené komory v podkroví chalupy, která je určitým jihovalašským reliktem.

 

Kromě turistického potenciálu a navazujících přínosů, se hlavně i podaří v tom nejvhodnějším objektu prezentova a zachovatt zdejší historii a zachráněné předměty. Velmi napomůže k dalšímu rozvíjení místní tradic a pospolitosti občanů a vznikne správný prostor jak různými způsoby a akcemi prezentovat místní zajímavé zvyky a tradice.